IQTISADIYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİNİN TƏBRİKİ

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin İdarəetmə kafedrasının müəllimi Abbasov Fuad Zakir oğluna AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ 28.12.2019-CU İL TARİXLİ QƏRARINA ƏSASƏN “SAHƏ İQTİSADİYYATI “İXTİSASINDA FƏLSƏFƏ DOKTORU elmi dərəcəsi verilmişdir. Bizdə fakültə kollektivi adından təbrik edirik. Uğurlar